מזל-טוב!
  
מזל טוב  למשפחת גולדפרב לכבוד הבר מצווה של בנם חייקל נ"י


מזל טוב למשפחת שמעון וחניתה בן חמו לכבוד הבר מצווה של בנם עידן


 מזל טוב ליורם ואלישבע טהור לכבוד חתונת ביתם הדס


 מזל טוב למשפחת לניר וענבל אלקיים לכבוד בר מצווה של בנם שחר

 
 
 
 
חנוכת בית

בניתם בית? עברתם לבית אחר? וגם אם אתם כבר 20 שנה בביתכם, עוד לא עשיתם "חנוכת בית", זה הזמן להביא ברכה הביתה. צרו קשר עם בית חב"ד והם יארגנו לכם "חנוכת בית" בהקדם. טל': 9576770, 054-7600705

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏מה המשמעות של "חנוכת בית"?

על המשמעות של חנוכת בית...

מהי המשמעות של "חנוכת בית"?

כתוב בתורה: "... מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישב לביתו" (דברים כ ה). ומה פירוש "חנכו"? יונתן בן עוזיאל תרגם: "מאן גברא די בנא ביתא חדתא ולא קבע ביה מזוזתא לשכללותיה". אבל רוב הראשונים פירשו כרש"י: "'ולא חנכו' - לא דר בו. חנוך, לשון התחלה". אפשר גם להסביר שלפי יונתן בן עוזיאל, קביעת המזוזה היא התחלת חנוכת הבית (עיין שו"ת בית מרדכי סי' ל). על כל פנים, חנוכת הבית היא התחלת השמוש בבית.

2. התלמוד הירושלמי מסביר, שרק מי שבנה בית בארץ ישראל, חוזר מעורכי המלחמה: "יכול הבונה בית בחוצה לארץ יהא חוזר? תלמוד לומר: 'ולא חנכו', את שמצוה לחנכו. יצא זה שאינו מצוה לחנכו" (ירושלמי, סוטה פ"ח ה"ד). פירושו של דבר, שיש מצוה להתחיל לגור בבית בארץ ישראל.


3. וכתב ב"שירי הקרבן" על הירושלמי: "מהכא [מהירושלמי] שמעינן שהסעודות שעושין בזמן הזה בחוץ לארץ לחנוכת בית חדש לאו סעודת מצוה הן, והנודר שלא לאכול מסעודה שאינה מצוה, אסור לאכול שם" (
וכן במנ"ח מצוה תקכו, בשם שו"ת באר שבע סי' ע). בארץ ישראל הסעודה הראשונה שעושה בבית שבנה היא סעודת מצוה, כיוון שהיא קשורה למצות ישוב הארץ, מה שאין כן בחוץ לארץ. (ויש מי שרצה לחדש (שו"ת דברי מלכיאל ד, סי' ח). שכל זה נאמר רק כשישראל שרויים על אדמתם ואסור לצאת לחוץ לארץ, אבל בזמן הגלות, יש גם מצוה לעשות חנוכת הבית בחוץ לארץ)
.


4. אמנם המגן אברהם כתב שאפילו בחוץ לארץ "אם לא הניח תחילה לשתות בביתו ולנהוג קלות ראש רק שעושה סעודה לחנכו תחילה לומר בו דברי תורה ולדרוש בו מעין המאורע, הוי סעודת מצוה" (
מג"א או"ח סי' תקסח ס"ק ה, בשם יש"ש, ב"ק פז. וכן שו"ת חוות יאיר סי' ע, מובא בפת"ש יו"ד סי' ריז ס"ק טז)
. כאשר הארוחה הראשונה בבית היא סעודה של דברי תורה במגמה להטביע חותם של קדושה על הבית, הרי סעודה זו היא סעודת מצוה אפילו בחוץ לארץ, אך בארץ ישראל אפילו אם אין אומרים בה דברי תורה, הרי זו סעודת מצוה.


5. מכאן המנהג לעשות סעודה כשנכנסים לבית וקוראים לה חנוכת הבית. וכבר רב אחאי מזכיר דרך אגב מנהג זה, וזה לשונו: "שאילתא דמחייבין דבית ישראל למינח ביומא דשבתא, דכד ברייה קודשא בריך הוא לעלמיה... כאיניש דבני ביתא... וגמר ליה לעיבידתיה עביד הילולא חד יומא, כדאמרי אינשי: כילול בתי, דכתיב 'ויכל אלהים ביום השביעי'..." (
שאילתות דרב אחאי גאון סי' א. ועיין תנחומא, בראשית ב, ועץ יוסף שם). וזה תרגומו: "שחייבים בית ישראל לנוח ביום השבת, שכאשר ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו וגמר את עבודתו ועשה יום טוב, כמו שאנשים אומרים: כילול בית ככתוב 'ויכל אלהים ביום השביעי"'. מכאן שהיה מנהג קדום לעשות סעודה ויום טוב כאשר גמרו לבנות בית, וקראו לו "כילול בית" מלשון "ויכל". ויש גירסא "הילול בית" (עץ יוסף שם) מלשון הלל לד'. ויש סדורים בהם מודפס סדר חנוכת הבית של אמירת פסוקים, תהלים, תפילות והודאות, ולימוד תורה (
עיין בסידור מנחת ירושלים עמ' 87


סיכום:

1. המובן של חנוכת בית הוא ראשית השמוש בבית, ויש אומרים שהוא קביעת המזוזה.

2. סעודת חנוכת הבית היא הסעודה הראשונה בבית, והיא סעודת מצוה בארץ ישראל משום המצוה לדור בה, והיא סעודת מצוה בחוץ לארץ בתנאי שאומרים בה דברי תורה ותשבחות לד'.

3. אין מצוה ולא חובה לעשות סעודת חנוכת הבית, אבל זהו מנהג קדום וקדוש. ומה טוב שראשית השמוש בבית תהיה של דברי תורה והודיה לד'.

4. מי שכבר גר בבית הרבה זמן ועדיין לא עשה "חנוכת בית" רצוי שיעשה משהו בנידון. לעולם לא מאוחר להביא את הברכה הביתה.

לארגון חנוכת בית: 0547600705

 

 

 הדפס   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

בית חב"ד כפר ורדים שע"י בית מנחם -כפר ורדים ע"ש הרבי מליובאוויטש (ע"ר) כתובת: ירדן 1  כפר ורדים  25147. מנהל בית חב"ד ושליח הרבי: הרב עמיחי מרינובסקי טלפון: 04-9576770 פלאפון: 054-7600705 דוא"ל: chabad@kfarvradim.org.il

 הדפס   
כניסה למערכתהרשמה